Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja

Aktualnie obowiązującym dokumentem w zakresie  rewitalizacji miasta jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (Uchwała nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023 r.). Dokument ten został opracowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.).

W przypadku konieczności pozyskania zaświadczenia zawierającego informację:

−czy w mieście wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w drodze Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry;

−czy zostało ustanowione prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz Miasta Jelenia Góra;

−czy został ustanowiony na obszarze rewitalizacji zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), dla wszystkich albo określonych w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej decyzji;

−czy na obszarze rewitalizacji została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji.

należy złożyć stosowny wniosek (plik do pobrania na dole strony) zgodnie z poniższą procedurą: 

Miejsce składania wniosku:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra Wydział Rozwoju Miasta (przybudówka Ratusza, II piętro, pokój 209) lub w kancelarii Urzędu,  Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra;
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP 

Miejsce odbioru zaświadczenia:

Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta (przybudówka Ratusza, II piętro, pokój 209), po uprzedniej informacji telefonicznej o możliwości odbioru gotowego zaświadczenia.

Zaświadczenia wydawane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra, tj.:

  • poniedziałek-środa: 7:30-15:30;
  • czwartek: 7:30-16:30
  • piątek: 7:30-14:30

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2.Pełnomocnictwo jego odpis, wypis lub kopia (jeżeli dla wnioskodawcy  ustanowiono pełnomocnika).

3.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

4.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Wysokość i sposób dokonania płatności:

1.Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

2.Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

 

Opłatę skarbową  można wnieść:

przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jelenia Góra: 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566 (Bank Millennium S.A. );

w formie bezgotówkowej (kartą płatniczą, blikiem) w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra;

gotówką bez prowizji w oddziałach Banku Millenium, w godzinach pracy banku: ul. 1 Maja 10, Pl. Kardynała Wyszyńskiego 52;

gotówką i kartą płatniczą  w godzinach 8:00-15:30 w punkcie kasowym Connect przy Pl. Piastowskim 14.

Termin realizacji:

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki,  jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Podstaw prawna:

1.Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) 

2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

 

Załącznik do pobrania:

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Wszelkich informacji związanych z rewitalizacją miasta Jelenia Góra udziela:

Wydział Rozwoju Miasta

Urząd Miasta Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

Tel. 75 75 46 126

 

 

Kalendarz FB