XIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 29 listopada 2019 r., godz. 9:00 ul. Sudecka 29, s. nr 13
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok. Druk nr 157.2019
7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze. Druk nr 127.2019
8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze. Druk nr 128.2019
9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Druk nr 129.2019
10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze. Druk nr 126.2019
11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze. Druk nr130.2019
12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Druk nr 131.2019
13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze. Druk nr 132.2019
14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze. Druk nr 133.2019
15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze. Druk nr 134.2019
16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze. Druk nr 135.2019
17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze. Druk nr 136.2019
18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze. Druk nr 142.2019
19. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej. Druk nr 141.2019
20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze. Druk nr 140.2019
21. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze. Druk nr 143.2019
22. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze. Druk nr 144.2019
23. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego
Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w
Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im.
Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Druk nr 146.2019
24. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego
Technikum w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w
Jeleniej Górze. Druk nr 145.2019
25. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego
Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława
Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole
Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Druk nr
139.2019
26. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Jeleniogórskiego
Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze w Jeleniogórskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława
Staszica w Jeleniej Górze. Druk nr 137.2019
27. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 39/41. Druk nr 138.2019
28. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć udzielanych dyrektorom, wicedyrektorom i
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych, zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w
kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla niektórych nauczycieli. Druk nr 125.2019
29. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Czarnoleskiej, Poziomkowej i
Sudeckiej w Jeleniej Górze. Druk nr 147.2019
30. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Druk nr 151.2019
31. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok. Druk
nr 155.2019
32. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2020 rok. Druk
nr 156.2019
33. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej
Jeleniej Góry i ustalenia przedmiotu ich działania. Druk nr 119.2019
34. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Druk nr 152.2019
35. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
36. Sprawy różne:
a) Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry. PA.1510.1.2019 Druk nr 153.2019 (szczegółowa
dokumentacja do wglądu w biurze rady).
b) Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry. PA.1510.2.2019 Druk nr 154.2019 (szczegółowa dokumentacja do
wglądu w biurze rady).
37. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
 

 

Kalendarz FB