XVI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Ślubowanie Radnej.
3. Zmiany porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
6. Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2020. Druk nr 150.2019.
5.1. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej.
5.2. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej.
5.3. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
5.4. Przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu i autopoprawek do projektu Uchwały Budżetowej.
5.5. Dyskusja oraz zgłaszanie wniosków.
5.6. Głosowanie autopoprawek Prezydenta Miasta oraz zgłoszonych podczas sesji wniosków.
5.7. Głosowanie projektu Uchwały Budżetowej uwzględniającego przyjęte autopoprawki.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra. Druk nr 149.2019.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
9. Sprawy różne, w tym zmiany w składach osobowych komisji stałych.
10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 

Kalendarz FB