XVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

Transmisja dostępna pod adresem : https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/991/rada-miejska-jeleniej-gory.htm

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej – druk nr 168.2020.
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra – druk nr 181.2020.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok – druk nr 182.2020.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019 r. - druk nr 179.2020.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jelenia Góra na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 169.2020.
10. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok – druk nr 170.2020.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – druk nr 171.2020.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania – druk nr 172.2020.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz w dziennym Domu „Senior+” w Jeleniej Górze – druk nr 175.2020.
14. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Jelenia Góra repatriantom zgodnie z ustawą o repatriacji – druk nr 177.2020.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – druk nr 176.2020.
16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków na terenie Jeleniej Góry – druk nr 178.2020.
17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice pomiędzy ulicami: Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską w Jeleniej Górze – druk nr 180.2020.
18. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Monitoringu Jakości Powietrza – druk nr 183.2020.
19. Projekt uchwały w sprawie zwrotu bonifikaty od ceny nabytej nieruchomości – druk nr 185.2020.
20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – druk nr 173.2020.
21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ograniczenia ruchu i stanu czystości powietrza na ulicy Kazimierza Pułaskiego w Jeleniej Górze – druk nr 174.2020.
22. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 184.2020.
23. Przedłożenie sprawozdań Komisji Rady Miejskiej za 2019 rok oraz planów pracy na 2020 rok.
24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 

Kalendarz FB