Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej JBO 2020 sport

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.
688) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku Zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:
  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy;
  • korzystać z pełni praw obywatelskich oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadać przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
 
W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursach. Praca w Komisji Konkursowej jest nieodpłatna.
Lista kandydatów na członków Komisji Konkursowej zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną niezwłocznie poinformowane.
Zgłoszenia osób do pracy w Komisji Konkursowej należy składać do dnia 4 marca 2020 roku, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach Komisji, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Sportu i Turystyki, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58.
 

 

Kalendarz FB