Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry znak GS.524.6.2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku - ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry znak GS.524.6.2021.

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/15612/zaproszenie-do-udzialu-w-pra...

 

Kalendarz FB