Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administarcji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

 
 
 link na BIP

Grupa:

 

Kalendarz FB