Zarządzenia

 
 
 
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY 
z dnia 4 października 2019 r.
 
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 
Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560, z późn. zm.), zarządzam 
co następuje:
 
 
§ 1.
Powołuję Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w składzie:
    1. Adamowicz Teresa,
    2. Gałka Bogusław,
    3. Możdżeń Tomasz,
    4. Musiał Jabłońska Lucyna,
    5. Pawlukiewicz – Rehlis Grażyna.
 
 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 0050.1014.2017.VII
 
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
 
z dnia 11 maja 2017 r.
 
w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
Na podstawie art. 44c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046) oraz § 9 ust. 2 w związku z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560).
 
§ 1.
 
Powołuję Panią Zofię Antoszewską na funkcję członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako przedstawiciela Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawiła

 


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.979.2017.VII

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.345.2015.VII w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 44c ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), zarządzam co następuje:

§ 1

W związku ze złożonym wnioskiem, odwołuję Panią Zofię Opacką ze składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej zarządzeniem nr 0050.345.2015.VII z dnia 23 września 2015 r.

 § 2

Do czasu powołania nowego członka Rady, będącego przedstawicielem organizacji pozarządowej, Rada funkcjonuje w składzie:

  1. Andrzej Wójcik – przedstawiciel Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
  2. Bogusław Gałka – przedstawiciel: Jeleniogórskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Karkonoskiego Towarzystwa Psychoprofilaktycznego REFUGIUM, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, 
  3. Teresa Adamowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń”,
  4. Grażyna Pawlukiewicz Rehlis – przedstawiciel Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

Marcin Zawiła

 


Zarządzenie Nr 0050.595.2016.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie powołania członka do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych
 

Na podstawie art. 44c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 w związku z § 10 ust. 3  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu uchwalania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 Nr 62 poz. 560).

 

§ 1. 

Powołuję Pana Andrzeja Wójcika na funkcję członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako reprezentanta Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 2. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


Zarządzenie Nr  0050.345.2015.VII

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

1. Eugeniusz Markiewicz

2. Bogusław Gałka

3. Teresa Adamowicz

4. Zofia Opacka

5. Grażyna Pawlukiewicz Rehlis. 

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.415.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Zarządzenie Nr 0050.1250.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania członka do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 

 

Kalendarz FB