niepełnosprawni

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A zarządzenie PM

Zarządzenia nr 0050.344.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 września 2019 r. na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"

BIP

Projekt pn. GraduatON

 

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych. Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty. Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

  • Autoprezentacja

  • Organizacja czasu pracy

  • Cele, reguły, konsekwencje

  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

 4. materiałów szkoleniowych;

 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

DOMINO IV na lata 2019-2024

Uchwała nr 55.VI.2019 w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO IV na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U.z 2018 r. poz.995, z późn. zm.) i art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.)
 

PROGRAM DOMINO IV: 55.VI.2019 

Sprawozdanie z DOMINO IV za rok 2019

Sprawozdanie z DOMINO IV za rok 2020

Zaproszenie do do udziału w pracach Komisji konkursowej - wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/10847/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej

Zaproszenie do do udziału w pracach Komisji konkursowej - wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/10845/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej

XIV Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych

 
Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza na XIV Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych - 6 stycznia 2019 r.
 
godz. 15.00  Msza Św. w kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
godz. 16.00  Spotkanie opłatkowe w sali "Arka"
 

Zarządzenie PM - wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 13.12.2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.31.2018.VIII z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 0050.31.2018.VIII

 

 

Subscribe to RSS - niepełnosprawni

 

Kalendarz FB