Zmiana Sposobu Ogrzewania – ogłoszenie o DRUGIM NABORZE przyjmowania deklaracji

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA – ogłoszenie o drugim naborze przyjmowania DEKLARACJI w trybie ciągłym do dnia 30.04.2018 r.

UWAGA: Wszystkie osoby, które złożyły DEKLARACJE po terminie 3 lipca 2017 r. zostają automatycznie ujęte w aktualnie trwającym drugim naborze !!!!!

Zachęcamy mieszkańców Jeleniej Góry  do likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w lokalach lub budynkach mieszkalnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił w dniu 28.04.2017 r. nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – dalej „Program”, dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

1. Beneficjenci końcowi programu: 

  1. osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego „Programu”,
  2. wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),
  3. w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,
  4. w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy, 
  5. dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich „Programem”, składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie (obowiązuje zasada: jedna nieruchomość - jedno zgłoszenie).

2. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła: 

  1. Kotły gazowe;
  2. Kotły na olej lekki opałowy; 
  3. Piece zasilane prądem elektrycznym;
  4. Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice; 
  5. Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - wilgotność  biomasy poniżej 20%;
  6. Włączenie do sieci cieplnych; 
  7. OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła. 

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane: 

 1. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w dniu 31 stycznia 2019 r. - termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Miasto w celu prawidłowżej realizacji zadania.
 2. Do   kosztów   kwalifikowanych   zaliczane   będą   wyłącznie   koszty   poniesione w   okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d).
 3. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.
 4. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:
  • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
  • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie   w przypadku   likwidacji   wszystkich   źródeł   w   nieruchomości   objętej zgłoszeniem),
  • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
  • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,
  • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
  • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
  • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
  • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
  • zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
  • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
  • koszt wykonanych opinii kominiarskich,
  • koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła. 
 5. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe,
 6. Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:
  • koszt nadzoru nad realizacją,
  • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
  • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.

4. Informacje dodatkowe:  

 1. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE. 
 2. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.
 3. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.
 4. Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19)  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW; 
 5. W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
   • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
   • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
   • pieców objętych ochroną konserwatorską.
   • W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do:

 1. dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
 2. dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
 3. w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.

W związku z powyższym Miasto Jelenia Góra prosi wszystkich zainteresowanych chcących  zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach 2017 - 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych. 

DEKLARACJE należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: ul. Sudecka 29, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra.

Uwaga: Wszystkie osoby, które złożyły DEKLARACJE po terminie 3 lipca 2017 r. zostają automatycznie ujęte w aktualnie trwającym drugim naborze !!!!! DEKLARACJE złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione w drugim wniosku składanym do WFOŚIGW we Wrocławiu.  

Możliwość pobrania wzoru deklaracji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, pokój nr 53 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 303.XLI.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

>>> Pobierz DEKLARACJĘ <<<

 

Kalendarz FB