ochrona środowiska

Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest

W nadchodzącym roku będzie możliwość pozyskania do 100% dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Do 20 lipca 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu wraz ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej zaprasza na

Informacja o naborze wniosków o dotacje na wykonaną w 2019 r. zmianę ogrzewania

Nabór wniosków dotyczy – trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks, biomasa) w lokalach mieszkalnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, na ekologiczne – dla osób fizycznych.

Miasto Jelenia Góra będzie udzielało dotacji celowej na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań, na których realizację poniesiono wydatki od dnia 01.01.201r. i dla których nie udzielono dofinansowania z innych źródeł (np. WFOŚiGW program "Czyste Powietrze")

Podstawa prawnauchwała nr 171.XV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań, na których realizację poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019 r.(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 12)

 

link do Uchwały

 

Wyżej wymieniona Uchwała wchodzi w życie w dniu 17.01.2020 r.

 

W związku z powyższym WNIOSKI przyjmowane będą w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Stefana Okrzei 10,Pokój nr 213 (II piętro jest winda) 58-500 Jelenia Góraw terminie od dnia 17.01.2020r. w godzinach pracy Urzędu.

 

pobierz Wniosek

 

Załączniki do wniosku:

 

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu dla lokali mieszkalnych będących w administracji ZGKiM), aktualny na dzień złożenia wniosku;

 • w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości*,
 • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania*;
 1. Kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii*……………z dnia……………. zawarta z………

 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zadania (np. protokołu odbioru wewnętrznej instalacji gazowej, protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej itp.),

 3. Kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej*,

 4. Certyfikaty zgodności CE zamontowanych urządzeń,

 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego klasę nowego kotła*,

 6. Kserokopia zaświadczenia o dacie i liczbie wyłączonych pieców węglowych/likwidacji kotłowni węglowej, wystawione przez kominiarza lub wykonawcę zmiany systemu ogrzewania,

 7. Kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie zadania*,

 8. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy*:

·pełnomocnictwo,

·dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 1. Oryginały następujących faktur/rachunków wraz z potwierdzeniami przelewów - w przypadku płatności bezgotówkowych - wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę,

 

* niepotrzebne skreślić (tzn. nie załącza się do wniosku)

 

Koszty kwalifikowane:

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zadania z tytułu poniesionych kosztów koniecznych do realizacji zadania (koszty kwalifikowane), w szczególności:

 1. koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania;

 2. koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie
  w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej wnioskiem);

 3. koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

 4. koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną;

 5. koszt przyłączy gazowych i energetycznych;

 6. koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;

 7. koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);

 8. koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł
  w nieruchomości objętej wnioskiem);

 9. zbiornik na ciepłą wodę użytkową;

 10. koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;

 11. koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;

 12. koszt wykonanych opinii kominiarskich.

   

Wysokość dotacji:

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 5 000,00 zł.

procedurę postępowania w zakresie realizacji wniosków złożonych określa  zarządzenie

link do zarządzenia

http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenie/12556/zarzadzenie-nr-0050-407-2020-viii

Informacja o możliwości otrzymania dotacji z KARR w przypadku planowanej zmiany ogrzewania

Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy, pn.: „OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ”. Wniosek został pozytywnie oceniony i po zawarciu umowy dotacyjnej zostaną Państwu przedstawione zasady. 
 
W Jeleniej Górze odbędzie spotkanie z pracownikami Karkonoskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 27, gdzie zostaną przedstawione Państwu ogólne zasady udzielania dotacji w przypadku planowanej zmiany ogrzewania. 
Termin spotkania ustalono na dzień 27 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00
Miejsce: Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra, sala audytoryjna. 
 

Mój prąd – program dofinansowania do paneli fotowoltaicznych

 

W ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową do wykorzystania w celu budowy instalacji fotowoltaicznych.

 

Nabór wniosków dotyczy:
Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

 

Beneficjenci:
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Forma dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 

Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

 

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

 

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”, bezpośrednio w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawieprzy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

ul. Konstruktorska 1

 

02-673 Warszawa

 

 

 

Wnioski do pobrania na stronie:

 

 

Szczegółowe informacje o programie:

 

Informacji o programie "Mój Prąd" udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW:

 

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonuje również dedykowana skrzynka:mojprad@nfosigw.gov.pl

DOTACJE na zmianę ogrzewania

 

 1. Masz dom jednorodzinny i chcesz zmienić ogrzewanie - skorzystaj z programu "Czyste Powietrze"

Zapraszamy na stronę WFOŚiGW we Wrocławiu:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Ulotka

Broszura

2)Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 3Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użytecznościpublicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetycznaw budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typ 3.3 e Modernizacjasystemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej –projekt grantowy, pn.: „OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ”.

Wnioskowana kwotadofinansowania: 5 210 416,11 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Miasto Jelenia Góra zgłosiło do założeń wniosku, zapotrzebowania mieszkańców Jeleniej Góry na:

 • podłączenie do sieci cieplnej;

 • montaż instalacji gazowej;

 • montaż instalacji OZE (w tym pomp ciepła);

 • montaż kotłów na biomasę (5 klasa);

Realizacja działań związanych ze zmianą ogrzewania przewidziana jest na lata 2020/2021.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r.

 

Termin dla mieszkańców Miasta Jeleniej Góry

Przewidywany nabór wniosków mieszkańców - IV kwartał 2019 r.

 

Informacja o możliwości składania wniosków przez mieszkańców zostanie zamieszona na stronie miasta Jelenia Góra https://jeleniagora.pl/ w aktualnościach oraz w banerze pn.: Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania.

Informacja o udzielonych dotacjach przez Miasto Jelenia Góra w latach 2018/2019

Miasto Jelenia Góra zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej we Wrocławiu - dalej WFOŚiGW, umowy pożyczkowe na realizację zadań:

 1. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1”. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 2 359 000,00 zł

 2. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1” . Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 660 000,00 zł

 3. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2”. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 3 628 000,00 zł

 4. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2” . Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 790 000,00 zł

Termin rozpoczęcia ww. zadań: 01.01.2017 r. Termin zakończenia zadania 1: 26.02.2019 r., zadania 2: 28.02.2019 r.   

W pierwszym naborze tj. do dnia 03 lipca 2017 r. zgłosiło się 400 chętnych.

W drugim naborze tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r. zgłosiło się 517 chętnych.

Wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy zmienili ogrzewanie i przynieśli komplet dokumentów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. otrzymali dotację.

 

Ostatecznie Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych rozliczył z WFOŚiGW we Wrocławiu:

 

zadanie

A)

zad 1/

Miasto

B)

zad 1/ Uzdrowisko

C)

zad 2/

Miasto

D)

zad 2/ Uzdrowisko

łącznie

zawarte umowy [szt.]

233

64

332

79

708

udzielone dofinansowanie [zł]

1508484,73

423318,27

228 9475,8

507475,81

4 728 754,61

 

liczba zlikwidowanych pieców indywidualnych

[szt.]

374

82

508

98

1062

 

Dotacja przydzielana była w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w maksymalnej wysokości do:

1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;

2) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł.

 

Podstawa prawna: uchwała nr 303.XLI.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra
w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” Link do uchwały - http://bip.jeleniagora.pl/resolutions/content/6901

 

 

Nie spalaj węgla brunatnego i odpadów!

Zakaz spalania w kotłach, piecach oraz kominkach, paliw stałych o najniższej jakości

Subscribe to RSS - ochrona środowiska

 

Kalendarz FB