Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 

 

I. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĘPUJE Z MOCY PRAWA

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (zarówno miejskich, jak i Skarbu Państwa) przekształciło się - z mocy prawa - w prawo własności tych gruntów, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe to grunty zabudowane wyłącznie budynkami:

a)mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

b)mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowiąlokale mieszkalne lub

c) grunty, na których wybudowane zostały oprócz powyżej wymienionych budynków również budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Jeżeli działka gruntu zabudowana jest tylko i wyłącznie garażem/ami (brak jest na niej budynku mieszkalnego), to nie podlega ona przekształceniu z mocy prawa.

Przekształcenie następuje z mocy prawa, tzn. nie trzeba chodzić do żadnego urzędu i nie jest wymagane złożenie wniosku, tym samym nie można też z niego zrezygnować.

 

II. ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie to dokument, który potwierdza przekształcenie i stanowi podstawę do dokonania wpisu prawa własności gruntu w księdze wieczystej.

Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie z urzęduw terminie 12 miesięcy licząc od dnia 01.01.2019r. (t.j. od dnia przekształcenia).

Przesłane zostanie do:

- właściciela (niezwłocznie po wydaniu) na adres "nieruchomości przekształconej" bądź inny adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,

- sądu wieczystoksięgowego (w terminie 14 dni od dnia wydania) w celu ujawnienia w księdze wieczystej (z urzędu, nieodpłatnie) prawa własności gruntu.

 

III. TERMINY WYDANIA ZAŚWIADCZENIA

  • 12 miesięcy licząc od dnia przekształcenia (t.j. od 01.01.2019 r.) -wydanie zaświadczenia z urzędu,

  • 30 dni od daty złożenia wnioskuw przypadku uzasadnionej potrzeby dokonania czynności prawnej np. sprzedaży lokalu, z którym związane jest użytkowanie wieczyste gruntu,(wzór nr 1 do pobrania)

  • 4 miesiące od daty złożenia wniosku w przypadku chęci wcześniejszego uzyskania zaświadczenia (wzór nr 2 do pobrania)

 

IV. OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Z urzędu zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.

W pozostałych przypadkach należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 zł, w kasie lub na rachunek bankowy urzędu miasta. Dowód dokonania wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

 

V. OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWE

Przekształcenie jest odpłatne.

Wysokość opłaty przekształceniowej podana zostanie w zaświadczeniu.

Opłata przekształceniowa może być wnoszona ratalnie, co roku, przez okres 20 lat do 31 marca każdego roku za wyjątkiem opłaty za rok 2019 r., którą można wnieść w terminie do 29 lutego 2020 r.

Opłatę należy wnosić w terminie, bez uprzedniego wezwania, na rachunek wskazany w zaświadczeniu.

Opłata może zostać wniesiona jednorazowo.

Właściciel gruntu (lokalu, z którego własnością związany jest udział w gruncie) po otrzymaniu zaświadczenia, w każdym momencie 20-letniego trwania obowiązku wnoszenia opłaty, może zgłosić zamiar jednorazowego jej wniesienia.

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej należy złożyć pisemnie do urzędu miasta. (wzór nr 3 do pobrania)

Informacji o wysokości opłaty jednorazowej urząd udzieli pisemnie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru.

 

VI. CO PO SPŁACIE NALEŻNOŚCI ZA PRZEKSZTAŁCENIE

Z dniem wydania zaświadczenia powstaje ze strony organu wydającego zaświadczenie wobec nowego (każdoczesnego) właścicela gruntu roszczenie (inaczej wymaganie) o opłatę przekształceniową, które z dniem zlożenia w sądzie wieczystoksięgowym zostanie wpisane w księdze wieczystej.

Po dokonaniu spłaty należności z tytułu opłaty przekształceniowej, właściciel winien po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody z urzędu miasta, zwrócić się do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej roszczenia o opłatę.

Zgodnie z dyspozycją "ustawy przekształceniowej", sąd za wykreślenie takiego roszczenia pobiera opłatę w wysokości 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, a w pozostałych przypadkach 75 zł.

 

Szczegółowo kwestie związane z przekształceniem reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zmian.)

 

Poradnik dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Poradnik dotyczący przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w prawo własności – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Klauzula RODO - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

 

Kalendarz FB