Akty Prawne - Gospodarka Odpadami

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

 

1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry – uchwała nr 276.XXVI.2020.

2. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwała nr 274.XXVI.2020 zmieniona uchwałą nr 315.XXXII.2021.

3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości:

- deklaracja dla nieruchomości zamieszkałej 275.XXVI.2020;

- deklaracja dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 275.XXVI.2020 zmieniona uchwałą 414.XLIII.2021, uchwałą 291.XXIX.2021 oraz uchwałą 434.XLV.2021.

4.  Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 563.LVIII.2022.

5. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 206.XXX.2016.

6. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 331.XXXIII.2012


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000250

Grupa:

 

Kalendarz FB