Akty Prawne - Gospodarka Odpadami

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

 

 

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

  1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry – 209.XXX.2016, zmieniona 102.XI.2019

  2. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - 208.XXX.2016zmieniona 200.XVIII.2020

  3. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – 296.XL.2017 , zmieniona 103.XI.2019

  4. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 206.XXX.2016 i 223.XXXI.2016

  5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 445.XLVII.2013 , zmieniona 463.LI.2014 , nowa uchwała obowiązująca od 1 września 2019 r. 100.XI.2019

  6. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 331.XXXIII.2012

  7. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązkowego zadania własnego Miasta Jelenia Góra, dotyczącego prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 42.VII.2015  zmieniona 259.XXXV.2016

  8. Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 205.XXX.2016, nowa uchwała obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. 101.XI.2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

  1. Zarządzenie w sprawie ustawiania zbiorczego punktu, składającego się z pojemników do segregowania odpadów komunalnych tzw. „gniazda” - 0050.794.2016, Załącznik nr 1 do zarządzenia - wniosek

 


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000250

Grupa:

 

Kalendarz FB