Akty Prawne - Gospodarka Odpadami

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

 

1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry – uchwała nr 276.XXVI.2020.

2. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwała nr 274.XXVI.2020 zmieniona uchwałą nr 315.XXXII.2021.

3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości:

- deklaracja dla nieruchomości zamieszkałej 275.XXVI.2020;

- deklaracja dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 275.XXVI.2020 zmieniona uchwałą 414.XLIII.2021, uchwałą 291.XXIX.2021 oraz uchwałą 434.XLV.2021.

4. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i właścicieli rodzinnych ogródków działkowych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Jelenia Góra oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – uchwała nr 290.XXIX.2021.  zmieniona uchwałą 413.XLIII.2021 oraz uchwałą 433.XLV.2021obowiązuje do 28 lutego 2023 r.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 563.LVIII.2022 obowiązuje od 1 marca 2023 r.

5. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 206.XXX.2016.

6. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 331.XXXIII.2012


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000250

Grupa:

 

Kalendarz FB