Akty Prawne - Gospodarka Odpadami

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

 

 1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry – uchwała nr 276.XXVI.2020.

2. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - uchwała nr 275.XXVI.2020 -deklaracja dla nieruchomości zamieszkałej oraz uchwała nr 291.XXIX.2021 (obowiązuje do 31.12.2021r.)-deklaracja dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i uchwała nr 434.XLV.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

3. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwała nr 274.XXVI.2020 zmieniona uchwałą nr 315.XXXII.2021.

4. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 206.XXX.2016 i 223.XXXI.2016

5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i właścicieli rodzinnych ogródków działkowych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Jelenia Góra oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – uchwała nr 290.XXIX.2021.  zmieniona uchwałą 413.XLIII.2021.

6. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 331.XXXIII.2012

7. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązkowego zadania własnego Miasta Jelenia Góra, dotyczącego prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 42.VII.2015  zmieniona uchwałą nr 259.XXXV.2016

8. Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – uchwała nr 101.XI.2019 obowiązująca do 31 grudnia 2021 r.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000250

Grupa:

 

Kalendarz FB