Do pobrania - ODPADY

AKTUALNE WZORY DEKLARACJI

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracja DGO-1 – dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Deklarację wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałych, współwłaściciele, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, najemcy, dzierżawcy.

Deklaracja DGO-1 (edytowalny do wypełnienia elektronicznego PDF)

 Deklaracje należy składać w Wydziale Gospodarki Odpadami UM Jelenia Góra, ul. S. Okrzei 10, pok. 204 na II piętrze, tel. 75 75 49 896 w dniach od poniedziałku do środy w godz. 7:30-15:30, w czwartek w godz. 7:30-16:30 oraz piątek w godz. 7:30-14:30.

Deklaracja DGO-2 – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym rodzinne ogrody działkowe) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Deklarację wypełniają prowadzący działalność gospodarczą np. lokale handlowe, szkoły, urzędy oraz właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych np. domków letniskowych, ogrodów działkowych itp.

Załącznik nr 1 do deklaracji druk DGO–2 „Dane osób tworzących spółkę cywilną” - wskazuje dane niezbędne do przedłożenia, w przypadku składania deklaracji przez osoby tworzące spółkę cywilną.

Deklaracje należy składać w Wydziale Gospodarki Odpadami UM Jelenia Góra, ul. S. Okrzei 10, pok. 205 na II piętrze, tel. 75 75 46 319 w dniach od poniedziałku do środy w godz. 7:30-15:30, w czwartek w godz. 7:30-16:30 oraz piątek w godz. 7:30-14:30.

 

Grupa:

 

Kalendarz FB