Płatność za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne numery kont bankowych, na które należy uiszczać bez wezwania, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami.


NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 marca 2021 r. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi:

40,70 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
 
 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w przypadku zgłoszenia takiego faktu w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są zwolnieni z części przedmiotowej opłaty, w wysokości odpowiednio:

2,20 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE


Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych:
 
1) w wysokości 8,25 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 60 l;
2) w wysokości 15,12 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 110 l;
3) w wysokości 16,50 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 120 l;
4) w wysokości 33,00 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 240 l;
5) w wysokości 151,25 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 1 100 l.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer rachunku bankowego.

Przedmiotowe zasady oraz stawki odnoszą się również do rodzinnych ogrodów działkowych.
 
 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:
206,19 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

Wyżej wyszczególnione stawki, określone zostały w uchwale nr 563.LVIII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. (uchwała nr 563.LVIII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 listopada 2022 r.)
 
 

 

 

 

1) za miesiąc styczeń z dołu – do dnia 15 lutego danego roku;

2) za miesiąc luty z dołu – do dnia 15 marca danego roku;

3) za miesiąc marzec z dołu – do dnia 15 kwietnia danego roku;

4) za miesiąc kwiecień z dołu – do dnia 15 maja danego roku;

5) za miesiąc maj z dołu – do dnia 15 czerwca danego roku;

6) za miesiąc czerwiec z dołu – do dnia 15 lipca danego roku;

7) za miesiąc lipiec z dołu – do dnia 15 sierpnia danego roku;

8) za miesiąc sierpień z dołu – do dnia 15 września danego roku;

9) za miesiąc wrzesień z dołu – do dnia 15 października danego roku;

10) za miesiąc październik z dołu – do dnia 15 listopada danego roku;

11) za miesiąc listopad z dołu – do dnia 15 grudnia danego roku;

12) za miesiąc grudzień z dołu – do dnia 15 stycznia roku następnego.

 

W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

 

 

 

 

Kalendarz FB