Płatność za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne numery kont bankowych, na które należy uiszczać bez wezwania, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami.


 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 marca 2021 r. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi:

- 35,20 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,20 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.


2. Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne wynoszą:

  1. 3,17 zł/szt. za pojemnik o pojemności 0,06 m3;

  2. 5,82 zł/szt. za pojemnik o pojemności 0,11 m3;

  3. 6,34 zł/szt. za pojemnik o pojemności 0,12 m3;

  4. 12,69 zł/szt. za pojemnik o pojemności 0,24 m3;

  5. 58,20 zł/szt. za pojemnik o pojemności 1,1 m3.

Wyżej wyszczególnione stawki, dotyczące zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, określone zostały w Uchwale nr 290.XXIX.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i właścicieli rodzinnych ogródków działkowych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Jelenia Góra oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/14323/uchwala-nr-290-xxix-2021

  1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 153,79 zł i określa ją:

Uchwała nr 101.XX.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/11617/uchwala-nr-101-xi-2019

 

 

 

 

1) za miesiąc styczeń z dołu – do dnia 15 lutego danego roku;

2) za miesiąc luty z dołu – do dnia 15 marca danego roku;

3) za miesiąc marzec z dołu – do dnia 15 kwietnia danego roku;

4) za miesiąc kwiecień z dołu – do dnia 15 maja danego roku;

5) za miesiąc maj z dołu – do dnia 15 czerwca danego roku;

6) za miesiąc czerwiec z dołu – do dnia 15 lipca danego roku;

7) za miesiąc lipiec z dołu – do dnia 15 sierpnia danego roku;

8) za miesiąc sierpień z dołu – do dnia 15 września danego roku;

9) za miesiąc wrzesień z dołu – do dnia 15 października danego roku;

10) za miesiąc październik z dołu – do dnia 15 listopada danego roku;

11) za miesiąc listopad z dołu – do dnia 15 grudnia danego roku;

12) za miesiąc grudzień z dołu – do dnia 15 stycznia roku następnego.

 

W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

 

 

 

 

Kalendarz FB