Płatność za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne numery kont bankowych, na które należy uiszczać bez wezwania, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt z Referatem Odpadów Komunalnych


Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze lub w kasach Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

1. Obowiązujące stawki opłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
zbiórka selektywna - 27 zł /osobę/ miesiąc,
zbiórka nieselektywna - 54zł /osobę/ miesiąc.

Uchwała nr 100.XI.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

2. Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne określa Uchwała nr 100.XI.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

3. Ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinnych ogrodów działkowych) określa Uchwała nr 101.XI.2019 w sprawieryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 


Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie termin uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Jeleniej Góry. Obowiązujący do końca tego roku termin wskazujący wnoszenie opłaty do ostatniego dnia miesiąca, za który następuje rozliczenie został zmieniony, na bardziej dogodny dla właścicieli nieruchomości.

Na podstawie uchwały nr 206.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r.   w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi termin płatności został przesunięty do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia opłaty.

Poniżej przestawiono terminy do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do poszczególnych miesięcy:

1) za miesiąc styczeń z dołu – do dnia 15 lutego danego roku;
2) za miesiąc luty z dołu – do dnia 15 marca danego roku;
3) za miesiąc marzec z dołu – do dnia 15 kwietnia danego roku;
4) za miesiąc kwiecień z dołu – do dnia 15 maja danego roku;
5) za miesiąc maj z dołu – do dnia 15 czerwca danego roku;
6) za miesiąc czerwiec z dołu – do dnia 15 lipca danego roku;
7) za miesiąc lipiec z dołu – do dnia 15 sierpnia danego roku;
8) za miesiąc sierpień z dołu – do dnia 15 września danego roku;
9) za miesiąc wrzesień z dołu – do dnia 15 października danego roku;
10) za miesiąc październik z dołu – do dnia 15 listopada danego roku;
11) za miesiąc listopad z dołu – do dnia 15 grudnia danego roku;
12) za miesiąc grudzień z dołu – do dnia 15 stycznia roku następnego.

W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

 

 

Kalendarz FB