Kroniki Projektów 2014-2024

Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków

Projekt nr RPDS.10.01.03-02-0001/20 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie 10.1.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach

Projekt „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” nr RPDS.10.02.03-02-0001/20
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 8 szkół podstawowych (SP2, SP3, SP5, SP6, SP7, SP8, SP13, SP15) i 7 szkół ponadpodstawowych (ILO, ZSO nr 2, ZSE, ZSEiT, ZSOiT, ZSLiZ nr 2, ZSRzA) z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie 07.2021-06.2023 kompleksowego programu wsparcia

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.04.01-02-0025/20. Oś priorytetowa: 10 Edukacja.

Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w jeleniogórskich szkołach ponadpodstawowych umożliwiająca dostosowanie ich oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, uczestników dalszego procesu edukacyjnego oraz osób niepełnosprawnych.

Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta Jelenia Góra.
Cel osiągnięto dzięki zwiększeniu dostępności i dojrzałości e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Jelenia Góra.

„Zdalna Szkoła+” Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów” Etap II

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom, w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID-19.

„Zdalna szkoła” Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów, Etap I

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID-19.

Projekt pn. „Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu”

Projekt pn. „Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu” realizowany w ramach Programu Inte

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Miasto Jelenia Góra – Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa

DPS Pogodna Jesień realizuje program Wsparcie Dolnośląskich DPS

DPS Pogodna Jesień realizuje program Wsparcie Dolnośląskich DPS Cel projektu: łagodzenie skutków ...

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze otrzymał Grant w ramach projektu

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Główny cel projektu to wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze.

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej I sektorze mieszkaniowym

Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start 2020-2022

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.04.03-02-0001/19. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Polsko - czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou- Etap II

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego, maksymalne wykorzystanie szans wynikających z korzystnego położenia geograficznego Jeleniej Góry i Jablonca nad Nisou.

Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów niepełnosprawnych w jeleniogórskich przedszkolach.

Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku

Projekt Edukacja Kluczem do Kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra

Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra” jest projektem realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Jelenia Góra.
Okres realizacji: 2017-09-01 – 2019-08-31

Jeleniogórska kuźnia kompetencji. RPDS.10.02.03-02-0014/17

Podniesienie poziomu edukacji, w tym komp. kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz

Projekt Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze

Projekt pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze" - dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Zintegrowani

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie do samodzielnego i sprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym

Bezpieczne Pogranicze

„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” to nazwa projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020.

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych 31.08

Miasto Jelenia Góra informuje, że w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” (nr wniosku RPDS.10.01.03-02-005/16) doposażyło w sprzęt i pomoce dydaktyczne wszystkie przedszkola publiczne realizujące zajęcia dydaktyczne w ramach projektu.

Tytuł projektu: „Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”.

Celem projektu będzie dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz kształcenia wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Przeprowadzone badania u pracodawców unaoczniają rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a opiniami dotyczącymi przygotowania absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zadań na stanowisku pracy.

Tytuł projektu: „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze”.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu tak, by jego wiedza i umiejętności zawodowe były odpowiedzią na oczekiwania pracodawców. Ta funkcja szkoły zawodowej stanowi główne źródło motywacji uczniów do rozpoczęcia nauki w tego typu szkole.

Projekt - Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.01.03-02-0014/16.

poprawa warunków kształcenia w mieście Jelenia Góra w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.02.03-02-0001/16.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie: 3 - 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową– ZIT AJ

Projekt Zawodowy Dolny Śląsk

„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” - kronika projektu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia 10 jeleniogórskim szkołom poprzez dofinansowanie zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań, objęcie uczniów szczególnie uzdolnionych programem stypendialnym, dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli oraz wyposażenie szkolnych pracowni.

Strony

 

Kalendarz FB