Kroniki Projektów 2014-2024

Międzynarodowe Manewry Ratowinicze 2023

W dniach 01-03.02.2023 r. na terenie powiatu karkonoskiego oraz Miasta Jeleniej Góry odbył się 31.

Międzynarodowe Manewry Ratownicze

W dniach 01-03.06.2022r. i 19-21.10.2022 r.

Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach

Projekt nr RPDS.10.02.01-02-0001/22 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja.

Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

„Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 ”

Tytuł projektu: „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 ”

Polsko-czeskie zawody Judo i Ju-Jitsu

Projekt pn.„Polsko-czeskie zawody Judo i Ju-Jitsu” realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa- Nysa przez Miasto Jelenią G

Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Miasta Jelenia Góra służącej zapewnieniu dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami oraz poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez JST dla mieszkańców.

Polsko-Czeski Turniej Tenisowy

Projekt pn. „Polsko-Czeski Turniej Tenisowy” realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa- Nysa przez Miasto Jelenią Górę i czeskiego Partnera Klub Tenisowy Lomnice nad Popelkou.

Cyfrowa Gmina

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków

Projekt nr RPDS.10.01.03-02-0001/20 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie 10.1.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach

Projekt „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” nr RPDS.10.02.03-02-0001/20
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 8 szkół podstawowych (SP2, SP3, SP5, SP6, SP7, SP8, SP13, SP15) i 7 szkół ponadpodstawowych (ILO, ZSO nr 2, ZSE, ZSEiT, ZSOiT, ZSLiZ nr 2, ZSRzA) z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie 07.2021-06.2023 kompleksowego programu wsparcia

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.04.01-02-0025/20. Oś priorytetowa: 10 Edukacja.

Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w jeleniogórskich szkołach ponadpodstawowych umożliwiająca dostosowanie ich oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, uczestników dalszego procesu edukacyjnego oraz osób niepełnosprawnych.

Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta Jelenia Góra.
Cel osiągnięto dzięki zwiększeniu dostępności i dojrzałości e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Jelenia Góra.

„Zdalna Szkoła+” Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów” Etap II

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom, w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID-19.

„Zdalna szkoła” Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów, Etap I

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID-19.

Projekt pn. „Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu”

Projekt pn. „Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu” realizowany w ramach Programu Inte

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Miasto Jelenia Góra – Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa

DPS Pogodna Jesień realizuje program Wsparcie Dolnośląskich DPS

DPS Pogodna Jesień realizuje program Wsparcie Dolnośląskich DPS Cel projektu: łagodzenie skutków ...

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze otrzymał Grant w ramach projektu

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Główny cel projektu to wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze.

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej I sektorze mieszkaniowym

Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start 2020-2022

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.04.03-02-0001/19. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Polsko - czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou- Etap II

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego, maksymalne wykorzystanie szans wynikających z korzystnego położenia geograficznego Jeleniej Góry i Jablonca nad Nisou.

Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów niepełnosprawnych w jeleniogórskich przedszkolach.

Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku

Projekt Edukacja Kluczem do Kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra

Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra” jest projektem realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Jelenia Góra.
Okres realizacji: 2017-09-01 – 2019-08-31

Jeleniogórska kuźnia kompetencji. RPDS.10.02.03-02-0014/17

Podniesienie poziomu edukacji, w tym komp. kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz

Projekt Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze

Projekt pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze" - dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Zintegrowani

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie do samodzielnego i sprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym

Strony

 

Kalendarz FB