Gospodarka odpadami

 

GOSPODARKA ODPADAMI W 2024 ROKU

 


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

40,70 zł miesięcznie

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer rachunku bankowego.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DGO-1


Nową deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta Jelenia Góra w następujących przypadkach:

  • zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w tym zgłoszenia zgonu i urodzenia;
  • zakupu/sprzedaży nieruchomości;
  • rozpoczęcia/zakończenia najmu nieruchomości;
  • chęci skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów;
  • zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość złożonej deklaracji.


W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 49 896 lub osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra, w pokoju 204 (II piętro, winda znajduje się od strony parkingu).

 


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE


Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych:

1) w wysokości 8,25 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 60 l;

2) w wysokości 15,12 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 110 l;

3) w wysokości 16,50 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 120 l;

4) w wysokości 33,00 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 240 l;

5) w wysokości 151,25 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 1 100 l.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer rachunku bankowego.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DGO-2

 Nową deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta Jelenia Góra w następujących przypadkach:

  • zmiany ilości wytwarzanych odpadów;
  • zmiany miejsca prowadzenia działalności;
  • rozpoczęcia/zakończenia działalności;
  • zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość złożonej deklaracji.


W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 46 319 lub osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra, w pokoju 205 (II piętro, winda znajduje się od strony parkingu).OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, warsztaty).

Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w następujący sposób:

  • odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem "Papier";

  • odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło";

  • odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne";

  • bioodpady zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem "Bio".

 

PLIKI DO POBRANIA:

- Oświadczenie dla wlaścicieli nieruchomości niezamieszkałych 2024 (PDF)
- Informacja o terminie obowiązywania umowy 2023 - 2024
- Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania podpisane
- Informacja dla obywateli

Grupa:

 

Kalendarz FB