Gospodarka odpadami

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

35,20 zł miesięcznie

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer konta bankowego.

Wszelkie informacje na temat systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Jelenia Góra dostępne są na stronie www.miasto.jeleniagora.pl w zakładce ODPADY.

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 49 896.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych:

1. w wysokości 3,17 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 0,06 m3;

2. w wysokości 5,82 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 0,11 m3;

3. w wysokości 6,34 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 0,12 m3;

4. w wysokości 12,69 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 0,24 m3;

5. w wysokości 58,20 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 1,1 m3.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer konta bankowego.

Wszelkie informacje na temat systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Jelenia Góra dostępne są na stronie www.miasto.jeleniagora.pl w zakładce ODPADY.

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 46 319.

 


 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB