Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI W 2022 ROKU

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

35,20 zł miesięcznie

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer rachunku bankowego.

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 49 896 lub osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra, w pokoju 204 (II piętro, winda znajduje się od strony parkingu).

         INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są w 2022 roku do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DGO-2 

 

Dla nieruchomości wskazanych powyżej, ustala się stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych:

1) w wysokości 6,36 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 60 l;

2) w wysokości 11,65 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 110 l;

3) w wysokości 12,71 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 120 l;

4) w wysokości 25,42 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 240 l;

5) w wysokości 116,51 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 1 100 l.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 46 319 lub osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra, w pokoju 205 (II piętro, winda znajduje się od strony parkingu).

 

 

Ważne zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

 

Zgodnie z uchwałą nr 331.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne. 

 

Dotyczy to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, warsztaty).

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Jelenia Góra, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozostają objęci tym systemem do dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 

Obecna umowa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2022 r.

 

Od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. będzie obowiązywała nowa umowa, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości  niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze”.

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta jelenia Góra, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 8 kwietnia 2022 r. włącznie, złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto.

 

W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest obowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.

 

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez gminę, wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.

 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowienia umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zawierają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 46 319 lub osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, w pokoju 205 (II piętro, winda znajduje się od strony parkingu).

 

oraz załączyć pod tekstem następujace załaczniki:

Zawiadomienie_o_zamiarze_przeprowadzenia_postępowania

 

oswiadczenie_dla_wlascicieli_nieruchomosci_niezamieszkalych_2022

Grupa:

 

Kalendarz FB