Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI W 2023 ROKU

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

do 28 lutego 2023 r. - 35,20 zł miesięcznie

od 1 marca 2023 r. – 40,70 zł miesięcznie

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer rachunku bankowego.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DGO-1

Zmiana wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Nową deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta Jelenia Góra w następujących przypadkach:

 • zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w tym zgłoszenie zgonu i urodzenia;
 • zakup/sprzedaż nieruchomości;
 • rozpoczęcie/zakończenie najmu nieruchomości;
 • chęć skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów;
 • zmiana innych danych mających wpływ na prawidłowość złożonej deklaracji.

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 49 896 lub osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra, w pokoju 204 (II piętro, winda znajduje się od strony parkingu).

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych:

 

do 28 lutego 2023 r.:

1) w wysokości 6,36 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 60 l;

2) w wysokości 11,65 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 110 l;

3) w wysokości 12,71 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 120 l;

4) w wysokości 25,42 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 240 l;

5) w wysokości 116,51 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 1 100 l.

 

od 1 marca 2023 r.:

1) w wysokości 8,25 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 60 l;

2) w wysokości 15,12 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 110 l;

3) w wysokości 16,50 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 120 l;

4) w wysokości 33,00 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 240 l;

5) w wysokości 151,25 zł/szt. - za pojemnik o pojemności 1 100 l.

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata, na indywidualny numer rachunku bankowego.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DGO-2 

 

Nową deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta Jelenia Góra w następujących przypadkach:

 • zmiana ilości wytwarzanych odpadów;
 • zmiana miejsca prowadzenia działalności;
 • rozpoczęcie/zakończenie działalności;
 • zmiana innych danych mających wpływ na prawidłowość złożonej deklaracji.

 

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 46 319 lub osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra, w pokoju 205 (II piętro, winda znajduje się od strony parkingu).

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 

 Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, warsztaty).

 

Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w następujący sposób:

 • odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem "Papier";
 • dpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło";
 • dpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne";
 • bioodpady zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem "Bio".

 

W związku z podjęciem uchwały nr 331.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele wskazanych nieruchomości zobowiązani są ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Jelenia Góra.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

 

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni od dnia wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych. Deklarację korygujemy w przypadku zmiany ilości wytwarzanych odpadów, zakończenia/zawieszenia prowadzenia działalności, zmiany miejsca prowadzenia działalności oraz innych danych mających wpływ na prawidłowość złożenia deklaracji.

 

Właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którymi zawarł umowę, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, może w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 17 marca 2023 r. włącznie, złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którymi zawarł umowę, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.

 

Obecna umowa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2023 r. Od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. będzie obowiązywała nowa umowa, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości  niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze”.

 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowienia umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zawierają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelenia Góra oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Jelenia Góra pod numerem telefonu 75 75 46 319 lub osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, w pokoju 205 (II piętro, winda znajduje się od strony parkingu). 

 

Oświadczenie dla wlaścicieli nieruchomości niezamieszkalych 2023 (PDF)

Oświadczenie dla wlaścicieli nieruchomości niezamieszkalych 2023 (Word)

 

informacja o terminie obowiązywania umowy - 2022-2023

informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania - 2023

Grupa:

 

Kalendarz FB